Paroles de (a mhic iarla nam) bratach bana

Mouth Music

pochette album (a mhic iarla nam) bratach bana
Voir sur Itunes

sonnerie téléphone portable pour (a mhic iarla nam) bratach bana

'ic larla nam bratach bana
'ic larla nam bratach bana
'ic larla nam bratach bana
Chunna' mi do long air saile
Hi 'illean beag ho/ ill o/ ro
Hi 'illean beag ho/ ill o/ ro
Hi 'illean beag ho/ ill o/ ro
Hu hoireann o/ hu o/ e/ileadh
Chunna' mi do long air saile
Bha stiuir oir oirr' 's da chrann airgid
Bha stiuir oir oirr' 's da chrann airgid
's cupaill de shioda na gaillmhinn
's cupaill de shioda na gaillmhinn
Sioda reamhar ruadh na spainne
Sioda reamhar ruadh na spainne
Cha b'ann an glaschu a bha e
Cha b'ann an glaschu a bha e
No 'n dun-bheagain, 's beag o'n lar e
No 'n dun-bheagain, 's beag o'n lar e
No 'n dun-tuilm nam bratach bana !

Les autres musiques de Mouth Music