Paroles de Abhainn an t - sluaigh

Runrig

pochette album Abhainn an t - sluaigh
Voir sur Itunes

sonnerie téléphone portable pour Abhainn an t - sluaigh
Clip vidéo

Chaneil an t-adhar os cionn
Lunnainn a nochd soileir no
Dorch. fada bho abhainn an
T-sluaigh. gun sgial air coinneal
Mor latha no reultan na
H-oidhche. fada bho abhainn an
T-sluaigh. an sea s'am baile gun
Chadal gun fhois is gun saorsa.
Fada bho abhainn an t-sluaigh.
Casan a' gluasad an abhainn an
Tuil. fada bho abhainn an
T-sluaigh. na cuibhlichean's
Cabhaig a tionndaidh gun sgur.
Fada bho abhainn an t-sluaigh.
Cus ag adhradh beairteas air
Altair an tshaoghail. fada bho
Abhainn an t-sluaigh. cach gun
Dochas gun dachaidh air sraidean
Gun ghaol. fada bho abhainn an
T-sluaigh. leis gach dath s'gach
Creideamh gach cainnt as gach
Cearn. fada bho abhainn an
T-sluaigh. gach ceist is gach
Freagairt sios an abhainn gu
Cuan. fada bho abhainn an
T-sluaigh.

Les autres musiques de Runrig