Paroles de Am buchaille

Capercaillie

pochette album Am buchaille
Voir sur Itunes

sonnerie téléphone portable pour Am buchaille

Here is the song "am buchaille ban" which capercaillie do a lovely
Version of on their crosswinds album. i was sent these words by john
Angus macleod of gaidhlig aig deas, who got them from someone at an comunn
Gaidhealach. john angus wrote a song (na laithean a bh'ann) for karen of
Capercaillie, which she broadcast on radio nan gaidheal.
If anyone whould like to translate this, i would really appreciate it.
What is a "gini" ?
Craig
1. och ochan a righ, gur tinn an galair an gradh;
Chan eil neach air am bi nach saoil gur seachdain gach la
Gun d'bhrist e mo chridh 's gun d'sgaoil e cuislean mo shlaint'
Bhith 'g amharc ad dhe/idh, a gheug, a bhroillich ghil bhain, ghil bhain.
2. nam faiceadh tu geug 's i 'g e/irigh, madainn chiuin cheo
Le maise da re/ir ni ceudan mhealladh 'nan doigh -
Gur binne do bheul na teudan fhidheall ri ceol,
's nach truagh leat mi 'd dhe/idh leam fhe/in air cnocan ri bron, ri bron.
3. 's ma the/id thu air sraid, a ghraidh, biodh gini 'nad phoc,
Is ol mo dheoch-slaint' gach ait an suidh thu m'an bhord,
An cridhe geal fialaidh, eutrom aighearach og,
's gur milis leam fhe/in am beul o'n tigeadh an ceol, an ceol.
4. a bhuachaille bhain, ma's aill leat labhairt air thus,
's ann leat-sa gun dail mo lamh ma thig thu rium dluth;
Is truagh mar a ta nach d'tharaidh mis' agus tu
Ann an eilean gun traigh, gun ramh, gun choite, gun stiuir, gun stiuir.

Les autres musiques de Capercaillie