Paroles de An ataireachd ard

Capercaillie

pochette album An ataireachd ard
Voir sur Itunes

sonnerie téléphone portable pour An ataireachd ard
Clip vidéo

An ataireachd bhuan, cluinn fuaim na h-ataireachd ard
Tha torann a chuain mar chualas leamsa 'nam phaisd,
Gun mhuthadh gun truas, a' sluaisreadh gainneamh na tragh's
An ataireachd bhuan, cluinn fuaim na h-ataireachd ard
Ach siubhlaidh mi uat, cha ghluais mi tuilleadh 'nad dhail
Tha m'aois is mo shnuadh toirt luaidh air giorrad mo latha
'san am dhomh bhith suaint' am fuachd 's an cadal a' bhais
Mo leabaidh dean suas ri fuaim na h-ataireachd aird.

Les autres musiques de Capercaillie