Paroles de An cuibhle mor

Runrig

pochette album An cuibhle mor
Voir sur Itunes

sonnerie téléphone portable pour An cuibhle mor
Clip vidéo

Na cuibhlichean a' tionndadh. an
Rathad deas agus tuath. na
Cuibhlichean a gluasad mar tha'
Saoghal iad a tionndadh mun
Cuairt. na cuibhlichean a
Tionndadh, gach duthaich muir
Agus tir. tro ghleanntan tro'
Bhailtean a dh'ionnsaigh an aite
Agaibh fhein'. an cuibhle mor
Nach stad gu brath. tionndadh
Oganaich gu aois. a' nochd tha'n
Rathad mor n'ar coinneamh. gun
Am ann acg an drasda. 's ioma la
Chaidh seachad. a ghaoth a
Sedeadth tro an uir. 's ioma la
Bha 'ghrian ag eirigh oirnn.
Seasamh anns an eorna nuair a
Bha sin og. aghmhor. aghmhor. a
Ruith tro na raointean 's iad
A'fas. abaich. orach. coimhead
Ri na speuran. 's ioma la 's
Ioma la. feitheamh 'son a
Chuairt. glaschu. dun eideann.
Inbhirnis. sruighlea.
Steornabhagh. obar dheadhain. an
Gearasdan. dun deagh. lunnainn.
A'ghearmailt. eirinn. ameiriga.
An cuibhle mor cuibhle mor.

Les autres musiques de Runrig