Paroles de An innis igh

Rankins

pochette album An innis igh
Voir sur Itunes

sonnerie téléphone portable pour An innis igh

(traditional)
Seinn an duan so dhan innis igh
An innis uaine as gile trigh
Bidh sian air uairean
A' bagairt cruaidh ris
Ach 's e mo luaidh-sa bhi ann a' tmh
Cit' an trith' an tig samhradh caomh?
Cit' an trith' a thig blth air craobh
Cit' as bidhche
's an seinn an smerach
Air bhrr nan gan 's an innis igh
Tiugainn leam-sa chun na trigh'
's an fheasgar chiin-ghil aig m an lin
Is chi thu 'm bidhhead
's an liuthad sersa
De dhe'eoin tha cmhnuidh an innis igh
An t-iasg as fiachaile dlth do 'n trigh
Is ann m'a chrochan is miann leis tmh
Bidh gillean easgaidh
Le dorgh is lontan
Moch, moch 'g a iarraidh mu innis igh
O, 's gearr an ine gu'n teirig l
Thig an oidhche 's gun iarr mi tmh
Mo chadal buan-sa
Bidh e cho suaimhneach
Ma bhios mo chluasag 's an innis igh
Seinn an duan so dhan innis igh

Les autres musiques de Rankins