Paroles de Att finnas till

Abba

pochette album Att finnas till
Voir sur Itunes

sonnerie téléphone portable pour Att finnas till
Clip vidéo

Vad àà‚¤r det att leva livet
àà‚¤r det nàà‚¶jen i en stor stad
Eller tystnad pàà‚Â¥ en àà‚¶
Att finnas till det àà‚¤r fàà‚¶r mig
Att se sommaràà‚¤ngar blomma,
Lyss till vàà‚Â¥gor fràà‚Â¥n en sjàà‚¶
Att se ett hav i solnedgàà‚Â¥ngen
Att se ett segel ligga still
Sommarkvàà‚¤ll - att fàà‚¶rnimma alla dofter
Det àà‚¤r dàà‚Â¥ jag kàà‚¤nner jag finns till
Att finnas till - det àà‚¤r att njuta stunder
Att finnas till - det àà‚¤r sàà‚Â¥ stort fàà‚¶r mig
Finnas till - det àà‚¤r ett herrens under
Att finnas till - det àà‚¤r att va' med dig!

Finnas till det àà‚¤r att sitta
Med den vàà‚¤n man hàà‚Â¥ller kàà‚¤rast,
Kanske làà‚¤ppja ett glas vin
Att finnas till dàà‚Â¥ fàà‚¶r varann
Medan staden redan sover,
Kanske tàà‚¤nda stearin
Att ligga dàà‚¤r och kàà‚¤nna vàà‚¤rmen
Fràà‚Â¥n den man àà‚¤lskar - sàà‚Â¥dant vill
Jag nog tro màà‚Â¥nga tycker àà‚¤r att leva
Det àà‚¤r dàà‚Â¥ man kàà‚¤nner man finns till
Att finnas till - det àà‚¤r att njuta stunder
Att finnas till - det àà‚¤r sàà‚Â¥ stort fàà‚¶r mig
Finnas till - det àà‚¤r ett herrens under
Att finnas till - det àà‚¤r att va' med dig!

Les autres musiques de Abba