Paroles de Cumha do dh'uilleam soisal

Capercaillie

pochette album Cumha do dh'uilleam soisal
Voir sur Itunes

sonnerie téléphone portable pour Cumha do dh'uilleam soisal

Och! a thearlaich og stiubhart
'se do chuis rinn mo leireadh
Thug thu uam gach ni bh'agam
Ann an cogadh a'd aobhar
Cha chrodh is cha chairdean
Rinn mo chhradh ach mo cheile
O'n la dh'fhag thu m'i'm aonar
Gun sion 'sant-saoghal ach leine
Mo run geal og.
Gur a mis' thair mo sqaradh
's ged a chanam cha bhreug e
'sioma te bha na bantraich
Nach d'fhuair samhladh do'm cheile
Fear do cheille's do thuigse
Cha robh furasd r'a fhaotuinn
'scha do sheas air cullodair
Fear do choltais bu treine
Mo run geal og.

Les autres musiques de Capercaillie