Paroles de Eliyahu hanavi

The Moshav Band

pochette album Eliyahu hanavi
Voir sur Itunes

sonnerie téléphone portable pour Eliyahu hanavi

Eliyahu hanavi
Eliyahu hatishbi,
Eliyahu, eliyahu hagil'adi

Eliyahu hanavi
Eliyahu hatishbi,
Eliyahu, eliyahu hagil'adi

Bim'hera yavo eleynu,
Im mashiakh, mashiakh ben david.

Bim'hera yavo eleynu,
Im mashiakh, mashiakh ben david.

Les autres musiques de The Moshav Band