Lyrics of ×åì âèíîâàòà ëþáîâü

íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé

pochette album ×åì âèíîâàòà ëþáîâü
View on itunes

sonnerie téléphone portable pour ×åì âèíîâàòà ëþáîâü

(-...)
,

.
-
,
, .
,
...
,
? ?
(----, ----,
----, !)

,
,
,
,
- .

(-!)
,

(-!)
.
,
? ?
(----, ----,
----, !)
? ?
(----, ----,
----, !)
, ,
.
,

( ?)
- ,
, , .
,

( ?)
, ,
,
,

( ?)
, , ,
,
,
, , , ,
? ?
(----, ----,
----, !)
? ?
,
, , ,
.
,
,
.

(-!)
:
, , , , , ,
?
,
? ?
(----, ----,
----, !)
? ?
? ?
? ?
? ?

Others tracks of íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé