Lyrics of ?¥¡¥á­®¥ á¥à¥¡à® ¯¥àã­ 

Nokturnal Mortum

pochette album ?¥¡¥á­®¥ á¥à¥¡à® ¯¥àã­ 
View on itunes

sonnerie téléphone portable pour ?¥¡¥á­®¥ á¥à¥¡à® ¯¥àã­ 

' ? '
.
' '
'.
,

.
? ' ,
? .
? , .
' ?, ? '
' .
' ? -
, !
' ? -
? '!
', ?
' ,
' , ?,
? ? ? ' .
' , ,
?-' , '-'
, .
? .
' ,
, .
, ?.
, , '
, ,
, .
' ? ,
? .
', ,
?, ?!
, , ?,
? ',
, ' ? ,
.
' , ? ,
' ?, .
? , ? ,
' .
? ' ?,
,

? ' .
' ?,
? ?.
'
' .
' ?
? ' ?
' ' ?

Others tracks of Nokturnal Mortum