Paroles de 's fhada leam an oidhche gheamhraidh

Capercaillie

pochette album 's fhada leam an oidhche gheamhraidh
Voir sur Itunes

sonnerie téléphone portable pour 's fhada leam an oidhche gheamhraidh

Faili, faili, faili o/ ro;
Faili, faili, faili o/ ro;
Faili, faili, faili o/ ro;
's cian nan cian bho dh'ghag mi leo/dhas.
's fhada learn an oidche gheamhraidh,
's fhada 's fhada 's fhada learn i
's nach fhaic mi ach pre/iridh lom ann,
's cha chluinn tonn ri thgh'nn gu traigh ann
'n am do'n gheasgar a bhi ciaradh,
's tric a bjios mo spiorad cianail;
Smaoineachadh g' eil cian nan cian uam,
Far 'm bu mhiann leam dhol a che/ilidh

Les autres musiques de Capercaillie